Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

cn Werktuigkunde blykt niet zo vcragtclyk geweest te zyn. Hunne taal heeft groote fieraaden; cn byaldien de Heer de voltaire by zyne uitgeftrekte geleerdheid de kennis der Hebreeuwichc Taaie (*) gevoegd hadt, zoude hy verbaasd hebben geftaan over de digtkundige fraaiheden , voor welke dezelve vatbaar is. Getuigen hiervan verftrekken die flaauwe trekken, welke nog doorftraalen in Gefchriften, die gevolgd zyn naar gebrekkige Vertaalingen: getuigen de verhevene Lierzangen van rousseau, de verwonderlyke trekken van Athalia. Heeft de Heer de voltaire zelve in die eigenfte Myne geene ftoffen ontdekt, waarmede hy ftukken van

ee-

(*) De Autheur koude den Heer de voltaire zyne onkunde van de heilige Taal niet op eene befchanfder wyze verwyten ; doch wy twyfelen of dit vervvyt gegrond zy. Want behaiven dat deeze doorlugtige .Schryvcr dikwyls den Hebreeuwfchen Tcxt aanhaalt, en dat ons van eenigen zyner aanhangeren verhaald is, dat hy zich langen tyd in deeze taal heeft gcoeffend: zoude hy wel de onvoorzigtigheid kunnen begaan , om op zynen gewoonen trant over onze Schryvers te fpreeken, indien hy derzelver taaie niet kundig ware! Is het niet veel waarfchynlykcr, dat de veragting, welke hy meermaalen heeft laaten blyken, veeleer het gevolg is geweest van zyne onoplettendheid , dan van de onbedrevenheid in eene taal, wier kennis hem zo volftrekt noodzaakelyk was? En genomen dathy in dezelve met 'er daad onbedreven ware. zou het dan niet veel betaamelyker zyn, dat zuiv een groot Man zyne onkunde openhartig bekende, dan dat hy eene vdele vertoonirg maakte van eene Weetenfehap, welke hy niet bezat? Do Ui.'goevsrs.

Sluiten