is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 227 )

TEXT.

,, Bathfeba verwierf van David, dat hy Saloj, mon, haaren Zoon, deedt kroonen, in plaats

van zynen oudfïen Zoon Adonias". (Di&i Philof.)

VERKLAARING.

Het was het gevoelen van den dóorlugtigen bossuet (*), dat onder onze Natie,gelyk onder de uwe, de opvolging der Koningen gefchiedde in de mannelyke linie, en van den eenen oudften Zoon op den anderen: eene orde van opvolginge, zegt hy, wyslyk ingefteld (f), die in de Staaten de burgerlyke beroerten en buitenlandfche hcerfchappyen (§) voorkomt.

Maar gy onderftelt, dat deeze orde dermaate was vastgefteld ten tyde van David , dat de Throon van regtswegen den oudften Zoon toebehoorde, onafhankelyk van de Godlyke verkiezing en den wille des Vaders. Dit hadt gy.

myn

(*) Zie zyne Heilige Staatkunde.

(f) De Schryver van het DiStionnaire Philofophique denkt, biet over, gelyk over veele zaaken, geheel anders dan bossuet. Zo de Franfchen hem hier in geloofden, zouden zy wel haast in dit ftuk de Salifche Wet hervormd hebben. Zie DiB. Philof. Art. l o i x. De Autheur.

(§) De Wet verboodt de Hebreeuwen een Koning van eene andere Natie te verkiezen. Non poteris alter ius gentis hominem regem facere , aai non fit frater tuut. Deut. XVIh 15. Eene wyze en onder dit Volk noodzaaklyke vastftellir.g. De Wtgeewem P 2