is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 440 )

dig geweest zy, en wy veroordeelen haar zo zeer, en misfchien fterker dan gy. Wy willen u alleen overtuigen, dat onder deeze oude Volken de vryheid van denken op verre na niet zo volkomen is geweest, als gy zegt; en dat uwe {tellingen, raakende hunne verdraagzaamheid, zullen ze gegrond zyn, verfchcidene bepaalingen zouden noodig gehad hebben, welke gy 'er niet hebt bygevoegd; dat indien de volftrekte Verdraagzaamheid van alle Wysgeerige cn Godsdienllige gevoelens het onderfcheidend kenmerk zy eener wyze Regeeringe , uwe wyze Romeinen niet wyzer geweest zyn dan de Grieken; dat zy beiden onverdraagzaam geweest zyn omtrent den Eerdienst, dat zy het zelf geweest zyn omtrent de Wysgeeren; in één woord, dat zy vervolgd hebben (*); en dat zy, om dit te doen, fiegts het geleide hunner W7etten hadden te volgen.

(') Zommige der Griekfche Koningen van Syrië en Egypten hebben de Jooden wreed vervolgd, om hen hunnen Godsdienst en hunne Wetten te doen verbaten. In het jaar 215 , vóór de gewoone Jaartelling , hadt Ptolemcus Philopater het ontwerp gefmeed om alle de zodanigen onder de Jooden te laaten ombrengen, die weigeren zouden den Godsdienst en de Plegtigheden der Grieken aan te neemen. De wreedheden, door Antiochus, met het zelfde oogmeik, tegen onze Natie gepleegd, zyn niemand onbekend. De Uitgeevers.

§. IV.