is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 443 )

Wat aangaat den Burger, de Onverdraagzaamheid bepaalde zich tot eenige ftukken, in kleinen getale, welk niet beftonden in „ Overna„ tuurkundige onderfcheidingen", maar in heillooze en hoofd-dwaalingen, of uitwendige verrigtingen en tastbaare bedryven , Godverlochening, Afgodery, Godslastering, eene baldaadige veragting van den Godsdienst en der Wetten, enz. Zy verpligtte, derhalven, niet om elkander ,, te „ verdelgen om Afdeelingen, om in gevange„ nisfen te werpen, om de Burgers te hangen, ,, te rabraaken , te verbranden, te vermoorden, „ ter zaake van drogredenen en onverftaanbaare „ gefchillen , van onderfcheidingen, van Godge„ leerde Hellingen en tegen-ftellingen" : buitenfpoorigheden, welke Christenen het Christendom verweeten hebben (*).

Laat ons befluiten, myn Heer; de Joodfche Wet was onverdraagzaam ; zy was het nood-

zaak-

(*) Deeze Christenen handelen niet ter toeder trouwe, of kennen hunnen Godsdienst niet. Wy kunnen hen verzekeren, wy Jooden, dat de Christlyke Godsdienst niet verpligt ,, clkan„ der om Afdeelingen te verdelgen", zelf niet om zyne gewigtiglte Lcerftukken. De waare aart van deezen Godsdienst ademt niets dan zagtmoedigheid, en het is laster , denzelven de uitzinnigheden eener blinde Dwcepzugt, en de misdryven eener fnoode Staatkunde, toe te fchryven: hy veroordeelt ze beide. Deeze Christenen verwarren het Christendom met de misbruiken, welke men 'er van gemaakt heefr. Wanneer zal het deezo Vernuften eindelyk eens beheven juist te redekavelen ? D) Autheur.