is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan den heer De Voltaire.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 444 )

zaaklyk; zy was het niet alléén, en zy was het met meer verftand, dan de Wetgeevingen der oude Volken. Deeze bedenkingen moeten genoeg zyn om u tot bedaaren te brengen, ten aanzien van die Onverdraagzaamheid, die u ergert. Hoe heeft zy zo veele ontroering kunnen verwekken in een Wysgeer, die belydt eenen God te gelooven, en die het tot een regel fielt, dat „ wanneer de Godsdienst eeneStaats-Wet is ge„ worden, men zich aan deeze Wet moet on„ derwerpen" ? Zo deeze onderwerping noodzaaklyk zy, is het, ongetwyfeld, inzonderheid zodanig, wanneer deeze Wet eene Grondwet is, wanneer de Leerflukken waar zyn, en de Eerdienst zuiver is. Wy zyn met eerbied, enz.

VIERDE BRIEF.

Of de Onverdraagzaamheid altyd wierdt in het werk gefield in het Joodendom. Over de Verdraagzaamheid onder Mofes: zonderlinge Jlellingen van den geleerden Oordeelkundige. Misflagen in welke hy valt, enz.

Tndicn het niet twyfelagtig zy, dat de Wetten der oude Volken, inzonderheid die der Grieken en Romeinen , onverdraagzaam geweest zyn omtrent den Eerdienst, het is insgelyks zeker,

dat