Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 513 )

van Ezra brengen; in één woord, waarover alle Geleerden in 't onzekere fpreeken, en welke gy met zo veel naauwkeurigheid en vertrouwen bepaalt (*).

Laat ons overgaan tot het berigt, 't welk gy van hunne Leer geeft. In den Text zegt gy, dat „ zy het Noodlot en de Zielsverhuizing ge„ loovcn"; en gy voegt 'er, in eene Aantekeninge , by : ,, Het Leerftuk raakende het Nood„ lot is oud en algemeen". (Algemeen, is wat veel gezegd). „ Men vindt het overal by h o„ merüs; het wierdt van de Wysgeeren ver,, deedigd". Gy wilt, waarfchynlyk, het Leerftelzel der Pharifeeuwen met dat van homerus en die der Wysgeeren doen verwarren. Nogthans verfchillen deeze begrippen in byzonderheden , welke het niet kwaad zou geweest zyn uwen Leezeren te doen opmerken.

Het Noodlot van homerus is zelf boven

Ju-

(lig is van Paras, vergelding, om dat zy God dienden in hoope op belooning, en tegen de Sadduceeuwen de ftraffen en be» looningen van een ander leeven beweerden. De Autheur.

(*) De oorfprong der Pharifeeuwen, zegt basnage, is niet beliend , noch de tyd wanneer zy eerst ten voorfchyn kwamen 't Is beter zyne onkunde omtrent den waaren oorfprong

van deezen Aanhang te erkennen, dan dien vrujtloos te zoeken. Vtrvdg of Jofephus, II Bock, X Hoofdft. De Autheur.

Een Rabyn, die in de Twaalfde Eeuwe fchreef, fchatte ze nog ouder. Hy verbeeldde zich de Oudheid der Pharifeeuwen te kunnen bewyzen, door eene onafgebrokene opvolging zints Adam tot op zynen tyd. De Christen. II. deel. K k

Sluiten