Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ;

Jupiter verheeven; het Noodlot gebiedt, Jupiter kan fiegts gehoorzaamen. Het Noodlot der Wysgeeren, ten minften van zommige Wysgeeren , is eene aaneenfchakeling van oorzaaken en gewrogten zonder eerfte oorzaak; of, volgens anderen, eene noodzaaklyke en natuurlyke aaneenfchakeling van oorzaaken en gewrogten ; Leerftelzels, waar van het eerfte eene lompe Godverzaakery is , het ander God van zyne Voorzienigheid, en den mensch van zyne Vryheid berooft of fchynt te berooven.

De Pharifeeuwen lieten 's Menfchen Vryheid en Gods Voorzienigheid in haar geheel. Hun i, Noodlot", zo men dit woord mag gebruiken om hun gevoelen uit te drukken, is de Voorzienigheid zelve en haare befluiten. „ De Phari„ feeuwen", zegt josephus, die zelve een Pharifeeuw, en, gevolglyk, van hunne gevoelens grondig onderrigt was, „ gelooven, dat de ,, befluiten der Voorzienigheid alle de natuurly„ ke voorvallen bellieren; maar zy berooven „ den mensch niet van de vryheid van keuze. „ Zy zyn van gedagten, dat de Voorzienigheid, ,, die omtrent de natuurlyke gebeurtenisfen op „ eene volftrekte wyze werkzaam is , haare „ magt maatigt omtrent de ondeugende en „ deugdzaame daaden, op dat zy vrywillig mo„ gen gefchieden, en ftraffe of belooning waar„ dig zyn".

Zodanig, myn Heer, was het Noodlot der

Pha-

Sluiten