Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi B E R I G T

gereedlyk aan de moeite des vertaalens. Ik getroostte my dien arbeid te gereeder, dewyl ik, in oprechtheid , overtuigd ben, door dit middel, iets te zullen toebrengen tot heil myner dierbaar e Vaderlanderen. Althans ben ik van Oordeel, en word, door het herleezen deezer Brieven, meer enmeer verjierkt in de gedagte, dat, onder het groot getal Vaweerfchriften van den Geopenbaarden Godsdienst, weinige gevonden worden, beter gefchikt om het Ongeloof, zo niet te overtuigen, imm. rs tot flaan te brengen, en hetzelve te doen aflaaten van zyne aanvallen, op den Mofaïfchen Eerdienst , telkens te vernieuwen; terwyl ik tevens reden meen te hebben om te denken, dat veelen myner Landgenooten, die van de Godlykheid der Openlaaringe in 't algemeen overtuigd zyn, hier de oplosfing zullen vinden van verfcheidenzwaarigheden, die hun gemoed belemmerden, en van welke zy gaarne wenschten ontheven te worden. Deeze overtuiging deedt mynen lust en yver onder den arbeid yvakkeren , en my dien te fpoediger voortzetten: dewyl ik my verzekerd koude, dat

al Is

Sluiten