Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

if of Vrouw ftootte , dat hy ftierf, rnoesÈj 3, volgens de Wet, de Os zekerlyk gcfteenigd „ worden3 en zyn vlcesch mcgt niet gegeeten „ worden : een verlies , en gevolgelyk eene „ ftraffe , voor den eigenaar, die het dier hadt J3 behooren te kennen en te beteugelen. Zwaar„ der was ondertusfehen de ftraffe, indien hy ,, vooraf verwittigd ware, dat zyn Osftootig ,, was. In dit geval wierdt hy ter dood veroor „ deeld; en hy kende zyn leeven niet behou„ den, zelf niet door middel van een losgeld, „ ten zy hy den Gohel, of Blocdwreeker, te „ vrede ftelde, en van hem verwierf, dat hy „ zich met deeze vergoeding zou vergenoe^ „ gen. Exod. XXL 28—32.

Het is klaarblykelyk, waarom de Wetgeever, die allen losgeld voor den moedvvilligcn doodflag zo geftrengelyk hadt verbooden , in het voorgefteld geval een losgeld toeftondt. ,, 'Er konden omftandigheden voorkomen, in ,, welke de doodftraffe te geftreng zou geweest 3, zyn. De onagtzaamheid kon, meer of min, j, misdaadig geweest zyn: het dier kon getergd 3, zyn ; het konde zyne banden verbrcoken ,, hebben, en ontvlugtzyn, ondanks den gee„ nen, aan wien de Meester deszelfs bewaaring. „ hadt aanbevolen. Het was, derhalven, niet ., min menschlievend, dan verftandig, dat de Wet den Regteren, in dat geval, vcroor3, loofde, de doodftraffe in eene evenredige

„ boe-

Sluiten