Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPMANS-RE KEN KUNST. r3

De Remittant, of Overzender van den Wisfelbrief, betaalc den Trasfant de Valuta of Waarde van denzelven, en zendt alsdan de Wisfelbrief naar de Plaats, alwaar hy het Geld weder moet ontfangen , ten einde de Betaaling daar van geVbrderd kan worden : Remitteeren is dus in deezen zin niets anders, dan Wisfelbrieven koopen, Geld op Wisfel geeven, of Gelden per Wisfel overzenden; en de Wisfelbrief, of het Beloop aan Geld, dat op die wyze wordt overgezonden , wordt, ten aanzien van den Remittant, eene Remije of Rimesfa genoemd.

De Prefentant, of Houder van den Wisfelhrief, die zich in de andere Plaats bevindt, toont den Wisfelbrief, hem door den Remittant toegezonden, om de Betaaling daar van in te vorderen, aan den geenen die denzelven betaalen moet, om te verneemen of hy geoegen is denzelven te accepteeren, en op den Vervaltyd te betaalen; en dus isprefenteeren in deezen zin niets anders, dan Wisfelbrieven ter Acceptatie te vertoonen.

De Acceptant, of Aanneemer van den Wisfelbrief die insgelyk? in de andere Plaats woont, moet dé waarde van de Wisfel, welke de Tras faxt op hem getrokken heeft, betaalen, in gevalle hy dezejve by de voorengemelde Prelcntatie of verrooning geaccepteerd en aangenomen heeft, om dezebe op den Vervaltyd te voldoen. Door zodanige Acceptatie maakt hy zich even zo zeer tot de Betaling verpligc, als of hy in den beginne de Waarde ontfingen hadt.

Schoon nu, zo als gezegd is, by eenen Wisfelbrief vier Perfoonen <n aanmerkmg komen, moet zulks echter in den ftrikften zin eenigiyk ten aanzien hunner verrichtingen begreepen worden; want in eenen eigenlyken zin kunnen 'er by eene W siel

meer

Sluiten