is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel vermogender, om haar niet te huwen. Stel u nochtans gerust omtrent de luidrugheid myner vervoeringen: Gy fmeekt my fchier als met de traan en in de oogen, (want my dunkt, dat ik u met uw gewoon bedrukt gelaat zie voor my itaan) dat ik tcch zulk een vroom en deugdzaam Geflaght niet in 't ongeluk en fchande zal Horten .... Waarom my zulk een verfoek gedaan , ben ik dan zo onbezonnen? Een weinigje, niet waar? Maar met dit alles, kunnen de genegene zuchten van eenen Talbert, een'tedere Schoonheid wel onteeren ? Dit is eene zegepraal te meerder voor myne Helena. Weest dan te vreeden op dit ftuk , gelyk ik het met i opzigt tot uwe dreigementen ben , van myn i misdadig ontwerp te willen openbaar maaken .... Goed zo, Mozinge; gy zegt met een opgeblazen floutmoedigheid : Tierd en raasd, zweerd en vervloekt my, ik ben daarom niet te minder voornemen!, om dit Offer aan uwe fnoode lagen te onttrekken. Wel hede! i Vriendlief, gy meend dan ter goeder trouw, i dat ik zonder omzigtigheid my aan uwe onbefcheidene driften hebbe blootgefteld ? Gy verbeeld u , dat ik op dit ftuk de waarheid, tegen u hebbe gefproken ? Te drommel, ik heb 'er wel zorg voor gedragen! Ik wist

wel,