Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 CAROLIN A.

vader aan hem gefchreeven had, was voorgevallen; in deezen brief, welke van eene buitengewoone uitgebreidheid was, opende, zij hem haar geheele hart, en deelde zij hem alle haare gevoelens mede. Zij drukte op de aandocnlijkfte wijze het verdriet uit, 't welk zij had ondervonden bij het verliezen van den besten der vaders. Toen zij hem een verflag deed van zijne ziekte, toen zij hem zijne laatfte woorden mededeelde, gaf zij zich aan die droefheid over, welke dit verfchcurend aandenken in het binnenfte van haar hart verwekte. De rampen, welken zij had ondergaan , hadden die kleine gevoeligheid , welke zij geduurende eenigen tijd tegen haaren broeder had opgevat, geheel uitgedoofd; en zij fchreef hem met al het vertrouwen van eene oprechte vriendin, van eene tederlievende zuster. Deeze brief wierd ook in den brief aan haaren oom ingeflooten, cn zij verzogt hem, om denzelven aan henry te zenden ter plaatze waar hij zich thans mogt bevinden.

XIII.

Sluiten