Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%» opzigte. Zeg eens, waarom tracht gy naar „ mwyfcyzyn , en fchynt gy my tevens to „ yÊÊMn ontvlwAn ? Men zou aan de eens „ \&m zeggenjf^at gy i,ev.erig haakt om my ,, te zi .m , terwyl gy oauwelyfcj in myne te„ gePvopr iigheid zyt gekoman, of gy.durft >, my^ieyM|ja|j£en, Spreek ik tegen u, ont„ roerd gy^^Wlervraag ik u op 't een of „ ander, gy:jp(t geen antwoord: En iü ,, het al dat gyfets tegen my zegt, gefchied het met zo veel verlegenheid, dat ik, of ,, gy zelfs, mogelyk niet weet het geen gy „ my ze'gen wilt; nochtans verzekert my >, myn Vader, en ik geloof hem op zyn wo rd, »> dat gy veel oordeel en verftand bezir. ls »> het dan, om dat ik u zo zeer mishaag , of » dat gy my zo fterk haat, dat gy by my niet „ kunt du uren? "

Mejufvrouw Jenny verzelde dit za-tzinnl» verwyt, met zulk eene lleffelyjcé lonk, da* ik my niet langer kunnende onthouden van. op haare vraage i te antwoorden, doch niet wetende, hoe best haar myne gevoelens uit. tcdrukken , ik my flegts voor haar voeten kwam neder te werpen. „ Wat doed gy? „ zei ze; waarlyk, Myn Heer Gwinett, ik be.

B ^ » gryf

Sluiten