is toegevoegd aan uw favorieten.

De Engelsche Candide. Of De verbazende leevensgevallen van Ambrozius Gwinett.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ doen doorgaan; doch nauwelyks had men „ hem gedwongen het fchavot te betreden, ,, of hy loogchende volmondig, alles wat „ men wegens zyn' perzoon hadt uitgedrooid. ,, Hy fcheen in dit tydftip zo verheven bo,, ven den Tiran, hoe geducht zich deze „ ook vertoonde, en liet zo veel grootmoe,, digheid van ziel en zo veel heldhaftige heldenmoed blyken; dat hy alle de aanfchouwers de traanen in de oogen deed ,, komen. Op het voorbeeld zyner Zuster, „ omwikkel ie hy alle de euveldaden en ,, fnoodheden van den Dwingeland, en regt,, vaardigde zich zelven van de misdaad aan ,, weike men hem fchuldig had verklaard ; „ in voegen, het Gemeen, ten hoogden „ over' dit ongelyk gebelgd , op het punt „ dond van een opdand te verwekken. Zo dra hy den Beul tot hem zag naderen , „ riep hy: Ik ben zo enfcbuldig als myne Zus„ ter , dan dewyl gy ontmenscbte begeerd, dot i, ik zal Jlervtn, zat ik my zo laag niet vernt„ deren , van u enr genade te Jmeeken , maar „ veel liever een allerpynlykjle dood ondergaan, ,, en naar geen langer leeven wenfcben, 't geen, y, Ik aan zulk een gedrogt, als gy zyt, zoude „ verjcbuldigt zyn' Ja, Dwingeland, ik ver.