Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b i » ENGELSCHE

C A N D I D E;

H oe ftreelende voor my het aankleven vaa Kapitein wi» Haen ook was. de gedienftigheden die hy my fteeds bewees , verblindd* my zo fterk ijietj of ik had eenig mistrouwen en argwaan van zyne al te groote be« reidvviliigheid om my te verpligten. Echter v/as ik zo ondankbaar niet, om gevoelloos te zyn voor de wezentlyke dienften dien hy my te Siiim en te Eanza- San Salvador had bewezen, noch om met een onvergenoegd, gelaat, de onophoudelyke blyken zyner voorwaar broederlyke teêrhartigheld te ontfangen. Dan 'er ftraalde in de behandelingen van Van Haen, een zekere hardvogtiaheii van gemoed' en vrekke be£eerlykheid door , ja /.elf een overheerfchende kragt van mis•ruikende goedheid, die my in geenen deeje \ II Dan». A febeei.

Sluiten