is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe vaderlandsche almanach voor den jaare 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ns)

heeve kruin ter nederwerpen! De Go» den hebben 't zo gewild t gy zult ten allen tyden een gedenkteeken van weldadigheid zyn. Uw trotfche hoofd fchiet tot in de wolken; de Herder ziet het van verre en toont hetzynenZoon, hemonderwyzende; dc teedere Moeder ziet het, en verhaalt het geval van Palemon aan haar jonge Kind, die hetaandachteIvk hoort, gezeeten op den fchoot van zvne Moeder. Ach Herders laat ook dierselyke gedenkteekenen na u, op dat wy ten eenigen dage, dwaalende m de duisterheid onzer bofchjes, op hunne be^ fchouwing eene heilige verrukking gevoelen '." 7 _ , .

Zo zong Idas: en zong reeds Jeedert lange niet meer, maar Micon bleef nog zitten om hem aan te hoor en. Ach Idas, zetde hv de frifchheid van den Morgen betoovert my, de wederkomfl: der lente verrukt my, maar de daaden der deugd, aaame Menicben behaagen my nog veel meer. Dit zeide by en gaf aan den Herder, de negenmondige fluit.—

VER-