Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat 'er een God en Schepper van, mg. I7 dat thans alles voortgaat? — Een eeuwig™», volg alleen van oorzaaken en uitwerkingen zonder eene eerfte oorzaak! — dit is de zelfde ongerymdheid , doch in andere woorden Want wat is deeze volgreeks? Eene reeks van uitwerkingen, vanweiken de eene wel de oorzaak van de volgende is, maar die ik echter voor mets anders dan voor eene foortgelyke uitwerking kan aanneemen, dewyl Zy even min aanweez.g zou zyn, indien zy niet insgeJyks haare oorzaak had gehad. Wat voortelling 2al ik my nu vormen van eene eeuwige reeks van u,twerkingen, of van enkele dingen, van welken er geen één door zichzelven is, en die allen , by elkander genomen , evenwel geen eerte oorzaak zouden hebben? Dit immers ware oene nederhangenJe keten , wier fchakels wel aan elkander hongen, maar wier bovenfte nergens ware vast gehegt?- Dat ik my deeze reeks als eeuwig in myne gedachten voortel, hierdoor win ik niets. Ik zal eens de ry van myne Voorvaderen befchouwen. — l„ dee

?eengenWe *l lk i£der Va" my^Sramvade.' ren met anders aanmerken dan eenen 70on

indien?0^ 3anWeezig had kü"ne" ^ indien hy ook geenen vader had gehad Wat

voordeel heb ik 'er nu by, indien ik de^e

J7 tot in de eeuwigheid .te rug reken? Het

nt TnT a't00Sveene CeUWige ry V3n ZO°nen? en hoe meer ik in myne verbeelding dee-

^ ry vergroot , des te verder verfchuif ik B Hechts

Sluiten