is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven en brieven van Ninon de Lenclos.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

Dan, de Vrouwen handelen hier in even dwaas; en daarom is de galanterie een koophandel, bij welken wij fteeds verlangen , dat een ander bij ons iets in te vorderen heeft; wij gelooven beftendig iets aan hem fchuldig te zijn ; en gij weet, dat de hoogmoed liever wil erkennen dan geeven. Maar hoe dikwijls bedriegt men zich niet? Hoe menigmaal gelooft men niet uit erkentenis te handelen eerj er nog eenige de minfte reden van erkentenis plaats heeft? Wanneer twee gelieven, van het begin hunner verkeering af en verVolgens, oprecht met eikanderen wilden fpreken, wat zouden wij hen niet hooren beleiden? Valerius zeide elise eene gemeene galanterie, en zij antwoordde hem, veelligt buiten haaren wil, verplichtender dan men gewoon is zulke zwetfers te antwoorden. Zulks is voor hem genoeg; haare woorden maaken een diepen indruk in zijn hart; thans is hij niet meer een galant, maar een tedere minnaar. Onmerkbaar gloeit beider vuur aan ; het geraakt in volle vlam; flaat naar'buiten, en zie daar hunne hartstocht volkoomen. Wie zal nu ftaande houden dat el!ze begonnen, en den èerften flap gedaan heeft? Niets zal zij voor onrechtvaardiger houden ; en niets is nochtans zekerer. Hier uit befluit ik, dat de liefde niet zoo zeer het werk is van eene zoogenoemde onverwinnelijke fijmpathie, dan Wel van onze ijdelheid. Deeze is de oorfprong van alle de verbindtenisfen, welke het hart aangaat; zij nee'toen eenen aanvang met wederzijdfche loffprakemïtfen zegt, dat de liefde door de dwaasheid ge-