is toegevoegd aan uw favorieten.

En deeze huuwlyken? - zyn zekerlyk niet in den hemel geslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 165 )

Gy breekt een gedagte af, lieve Heef Profesfor ! die gy begon te uiten , en die ik wel wenschte , dat gy hadt voortgezet. Het was deeze : dat gy het voor den grootften Heldenmoed hieldt, zynen Vyand grootmoedig, de beleedigingen, te vergeeven; waarfchynlyk houdt gy het dan ook voor grootmoediger, om een zaak in verfchil, in der minne byteleggen j'dah omze met den degen te beflegten ! Ten opzigte , dat alle uwe goede voordellen geen meer vrugtgevolg by hem hadden, geef ik u gclyk daarin, dat hy niet wel deed, en zig aan u vergreep, en ik beloof u, bet zo verre by hem te zullen brengen, dat hyzyne Vrouw menschlykcr bejegent.

Waarachtig, ik heb in myn ganfehen leeftyd nog geen mensch vrolyker gezien dan hem. Kunt gy dat doem, zeide hy, terwyl hy my om den hals viel: dan zal ik zeggen, dat gy myn befte Vriend zyt! Niets op de Waereld, Myn heer de Baron! ligt my nader aan 'thart, dan

de welvaart van dit Meisje, of als gy het

aldus wilt, van deeze Gade van uwen

Vriend. Hy, die iets tot haarwclzyn bydraagt, maakt my zalig, en hy, die ftegts iets tot haar welzyn bydraagen wil, is reeds myn Vriend.

L 3 Met