is toegevoegd aan uw favorieten.

En deeze huuwlyken? - zyn zekerlyk niet in den hemel geslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 166 )

Met vermaak en innerlyken eerbied voor u, neem ik dit aanbod aan. Zeg den Heer Has. ten* dat hy van myn Vyand myn Vriend kan worden, wanneer hy myne Henriette beminnen en waardeeren wil. Ik zal er hem voor bedanken , even als had hy my de grootfte weldaad beweezen, en elk oogenblik zal my dierbaar zyn, waarin ik hoor, dat hy haar dierbaarder geworden is. 't Is waarfchynlyk, dat geen eigenbaat in dit geval plaats kan hebben; want ik ben niet by haar, en kan ook niet by haar zyn, en zal het ook niet waagen, dewyl ik getrouw aan myn pligt wil blyven, en de kragt der Liefde te wel kenne ! Ik begeer ook zelfs niet eens de voortzetting der Briefwisfcfeling van haare zyde. Wanneer de Heer Hasten my eigenhandig fchryft, dat hy hier mede genoegen neemt, dan zal ik haar voor de eerfte en teffens voor de laatftemaal fchryven , en

haar beduiden; niet, dat zy die tederheid

aan haar Man verfchuldigd is, die zy voor my gehad heeft, want zulks is zy niet, en zou

ook myne begeerte niet weezen ; > maar dat

zy zig beyvere, om myner zo weinig te gedenken als mooglyk zy, en zig haar Man met alle haar vermoogens aangenaam te maaken.

Hier