Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "8 )

was recht in myn fchik iemand te hebben, waar

mede ik wederom van u fpreeken konde!

maar er ook wederom fiegter aan toe, Ferdinand ! toen hy vertrok, en my geheel alleen ].etj en gy waart zo verre, zo verre van my!

Schielyk ontkleedde ik my, cn weende andermaal, toen ik myne kleederen wegfchikte;

en kort daarop kwam myn Man; en

maar, ach! laat ik een Gordyn voor het To-

neel van dien avond laaten vallen, want

ik had nog grootere reden om te weenen.

*****

O dat de Zon altoos zo helder mogt opgaan, als zy deezen Morgen deed! Dit is hoogtyd voor Louiza ! ö Mogt haar ganfehe leeven zyn, gclyk my dit oogenblik is! Goede, goede God ! Gy hebt zekerlyk alle uwe Schepzelen niet tot zulk een lyden gedoemd! Laat haar onder dat getal behooren, 't welk gy hier aanvanglyk de zaligheid toefchikt!

Gy gunt het haar immers ook, niet waar, Ferdinand ? - Doch ik hoor myn Man ! - Schielyk myne Papieren weg, op dat hy niet bemerke, dat gy het onderwerp myner gedagten zyt!

Een

Sluiten