is toegevoegd aan uw favorieten.

En deeze huuwlyken? - zyn zekerlyk niet in den hemel geslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 150)

ieginzels, waarop zy het geluk van haar leeven gebouwd zou kunnen hebben. Hy bragt haare Ouders ten grave, en haar tot de noodzaaklykheid, om het aantal dier Ongelukkigen te vermeerderen, die door den nood gedwongen worden, om zig aan ieder een ten beften te geeven.

De toeftand waarin hy my gedompeld heeft js onuitfpreeklyk ellendig ! Ik heb een fterk, gezond lighaam derwyzen verdorven, dat my, by vollen verftande en het leevendigst gevoel, geene hoop ten leeven meer overfchiet. Myne ziel word er niet minder door gefolterd! Elk uur is eene gedugte fchrede naar die eeuwigheid , waar ik zekerlyk de bitterfte verwytingen over myn verkwist Talent te verwagten heb.

Heden ontvlied die Ondankbaare myne verwyten, en laat my geheel ten prooi myner vertwyffeling ! Niemand kan my ook den minften troost bezorgen, want alles veracht my! en op niemand ftel ik ook zo veel vertrouwen, dat ik my aan hem zou.ontdekken. Myn eenige troost is, dat myn goede, braave Vader niet weet, hoe ongelukkig zyn Zoon is! en wat ik bidden mag, Louiza! meld hem zulks niet, op

dat