is toegevoegd aan uw favorieten.

En deeze huuwlyken? - zyn zekerlyk niet in den hemel geslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 152 )

faamgepakte zaaken. Hasten heeft zig van myn gansch Noodlot weeten meefter te maaken ! Hy zal derhalven alles poogen te verdonkeren, wat ter zyner ontmaskering zou kunnen dienenVond hy deezen Brief, gy zoudt hem nimmer in handen krygen.

En nu, Louiza! neem ikaffcheid van-u. Aan gene zyde van het graf hoop ik u weder te zien. Uwe verwyten zullen ten minften zo bitter niet zyn, wanneer gy deezen geleezen zult hebben. O hoe gelukkig zou ik my rekenen, indien ik flegts nog eenmaal u zien,en

vergiffenis van u verwerven mogt! Maar

neen! zulks heb ik niet verdiend, zo gelukkig mag ik niet zyn ! en ook gy,gy moet

dien Affchuuwlyken niet naderen, die de fmerten zyner fchuld draagt, en zyn eigen lighaam ter marteling doemde! Ik fcheide my van u, even gelyk de fchuldige zig van den onfchuldL gen fcheurt. Vergeef het uwen

' ftervenden Broeder

WEDEMEIILR.

O