Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 222 )

Brief geleezen. Uwe onderneeming vind ik kloekmoedig, doch gy hebt ongelyk eene Moeder aldtis te beleedigen. Lotje! wanneer men bet geluk gehad heeft, om eene Moeder te kennen, gelyk ik haar gekend heb! wanneer men zo ongelukkig geweest is haar te beleedigen, gelyk ik haar beleedigd heb! ■ dan

kan men met waarheid tot eene Medegezellin. nc, zo als ik tot u, zeggen: Wagt u, dat gy geen gclyken last op uwen hals laadt !

Teffens heb ik u te zeggen, Lotje! dat de herinnering aan de kennis en omgang met u, my zeer bitter valt, en my hoe langs hoe bitterder word. Ee ige reizen ben ik op den weg geweest, om van de levenswyze, die wy geleid hebben, aftezien, en telkens waart gy de oorzaak, dat zulks niet gefchied is.

Doch het gene my boven alles knaagt, is uwe laatile weldaad, toen gy my den Ritmeester wederom toefchikte. Gy hebt daardoor myne rust,myn geweeten en myn geluk in den grond bedorven, 't Gene ikmy zelve, als een Meisje, vergeeven kon, had ik als eene Vrouw behooren te vermyden en aftekeuren. Ik heb my echter met den ftroom der driften vrywillig laaten medcfleepen i Het berouw volgde fpoedig. Ik

bragt

Sluiten