Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 227 )

aan u, die haar zo bedrieglyk haaren Zoon ontvoerde, met welken zy zulke groote uitzigten had! Begeert gy,dat zy u het bedrog, dat gy pleegde, vergeeven zal; zonder dat zy u kent, zonder dat zy weef, of gy in ftaat zyt, om haar een genoeglyk oogenblik te kunnen verfchaffen ? Zoudt gy haar niet tot bewilliging van uw Huuwlyk gedwongen hebben , indien het in uwe magt geweest ware, even gelyk gy den Zoon gedwongen hebt? Zulks weet zy! en zy zou geneegenheid voor u moeten hebben ? Of waant gy dat de Verbintenis van een Byzit fterker is, dan de Verbintenis tusfchen Moeder en Kind ? En Lotje ! Gy begint de Furie te fpeelen , wier aanfchouwen reeds haat. lyk is, en het Voorwerp van uwen haat is in lyden, en lokt aller mededoogen.

Doet dit alles echter geene uitwerking op uw gemoed, dan moet ik u, even als my zelve, als het flagtöifer van het Noodlot beklaagen ! Van alle uwe moeiten, van al uwe bedrog zult gy geene de minfte vrugten inzaamelen !

En nu verder niets meer, dan den wensch, dat gy myn raad niet in den wind moogt flaan!

Nog een woord van my zelve! Vergeet

my! Vergeet dat gy eene Vriendin, .

p 2 ach!

Sluiten