Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïV VOORBERICHT

te voltooiden. Naauwlyks, echter, had ik aangevangen myne gedachten daarover eenigzins in orde te brengen, of alles wierd door eene fmartelykfte droefheid dermaate afgebroken, dat ik , na het verloop van een halfjaar, eerst weder moed kon fcheppen de pen op te neemen; dus is de uitvoering nu, eindelyk, onder ontelbaare afleidingen en verUndernisfen , datgeen geworden 't welk ik thans ' iet publiek aanbiede.

Ik ben in dit werk, op verfebeidene plaatfen, van de gewoonlyke verklaaringen afgegaan; doch, ik hoope niet, nu ik reeds boven bet algemeens iydpcrk des levens ben opgeklommen, en elk oogenblik moet verwachten van mynen Rechter, ook ter verantwoording van deeze myne febrij'ten, te worden opgeroepen, dat men my van de laage en gewetenlooze bedoeling verdenken zal, alsof ik hiermede «enig opzicht, en de gewoone uitleggingen vercicbielyk, of verwerpelyk zou hebben willen maaken. $t meesten dier verklaaringen zyn my onder myi Vie%

Sluiten