Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mos es. j£

de zee willende nafnellen, verdrinkt hy daarin met zyn gantfche leger.— Moses vervordert zynen weg naar zyn oogmerk.

Nu moet ik vooreerst van de* verdere gebeurtenis niet gewaagen, omdat op de wonderbaare verlosiing der Ifraëlieten het gcheele bewys voor de waarheid en Godlykheid der Mofaïfche beroeping, en derzelver geiteltenis, berust. Want , alle wonderen baaren eene natuurlyke verdenking', en kunnen niet ftren» genoeg getoetst worden. Hoe meer de on* weetendhejd, en het bygeloof,tot het wonderbaare genegen zyn, hoe meer, uit dien hoofde, ook de ftaatkunde, geestdryvery, en onweetendheid, daarmede bedrogen hebben, en zichzelven lieten bedriegen, des te noodiger is die toets; en dees word weder nog te meer noodzaaklyk, riaarmaate de gefchiedenis in de oudheid terug loopt, alwaar, by het groote gebrek van voldoende historiefche bewyzen , en door de vermenging en verkleeding der waare gefchiedenis in de fabelen, haare opheldering moeijelyker word. Zelfs de wonderen in de heilige fchriftuur voorkomende,'zyn van deezen proef niet uitgezonderd. Indien het Godlyke gezag van het boek, waarin zy verhaald worden, voldoende bevestigd is, zo blyft de juistheid hunner uitlegging toch altyd ter beproeving overig. Want, de liefde cot het wonderbaare, het gebrek aan gepaste uitlegkunde, en eene veel te letterlyke verklaaB * ring

Sluiten