Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2g DE GESCHIEDENIS

konings, den zetel van alle tooveraaren, of Wyzen, door eenige geheime konften, (want op toevallige gebeurtenisfen in de natuur, waarvan hy zich tot zyn voordeel kon bedienen, zou hy ten minfte geen' ftaat hebben kunnen maaken,) zichzelven en zyne bedreigingen het groote gezag zou byzetten, zonder dat eens de gedachte in hem zou zyn opgekomen, dat, byaldien zyn voorftel geen' ingang mogt vinden, hy, als een gcestdryver, met verachting afgewezen, of, als een oproermaaker, met de zynen, welken hy onvoorzichtig met zich had genomen , aan het leven geftraft, en zyn volk met nog grooter achterdocht bewaakt , en met meerder ftrengheid behandeld zou worden!

Doch, laaten wy al het voorgaande , zonder de overige tegenftrydigheden, welken moses in het ontwerp van zyn plan bedreven zou hebben, aan te roeren, eens tocgeeven : tocgeevcn, naamelyk, dat zyne geheele onderneeming niet anders dan enkel zyn eigen werk zy geweest; zo blyft hy echter de achtingwaardigfte man; en ik behoef, misfehien, niets dan dit toe te geeven,om alle zyne vyanden met hem te verzoenen. Zouden zy hem hunne hoogachting kunnen ontzeggen ? — Niets onbillyks ligt 'er in, dat hy zyne natie, door alle mogelyke fchrandere middelen, uit de onrechtvaardige fiaverny poogt te verlosfen. De ifraëlieten zyn eigenlyk een vry

volk j

Sluiten