is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 moses leeringe"

tere kennis aan het waereldftelfel, uitleggen, van myne verklaaring af, en vei (taan door dit uitfpanfel, den lucbtkreits, de verblyfplaats der van de aarde optrekkende dampen, die, ter vruchtbaarmaaking der aarde, in dauw en regen weder nederdaalen. Deeze uitlegging verdient op zicbzelve alle hoogachting; doch, ik twyfel, of de onbedwongen natuurlyke zin van het woord wel toelaat, de veranderlyke laage wolken door hetzelve te verftaan, en of moses, volgens het toenmaalige denkbeeld wegens de aarde, als het gantfche heelal, niet veeleer door dit uitfpanfel dien hoogen, dien oogfchynlyken gantfchen aardbol omringenden kring verftaat, onder welken, en niet in welken, de vogels vliegen; dienzelfden kring, naamelyk, dien wy,naar het algemeene fpraakgebruik, nog het firmament noemen. Op de uïtfpanning van deezen kring doelen david en jesaïas, in hunne verhevene befchryvingen van Gods almagt en grootheid: Licht is uw Meed; gy breid den hemel uit gelyk een tapyt; gy welft het boven met water, en vaart op de vleugelen van den wind (*). Zo ook: God zit boven den kloot der aarde, en die daarop woonen zyn voor Hem als fpringkbaanen; Hy fpant den hemel uit gelyk een dun vel, en breid hem. uit als eene hutte waarïn men woont (f)of, gelyk by tob ftaat: als een gegoten fpiegel (§).— Wie

lust

O Pf■ Civ. 2. 3 ct) J'f XI. 22. CO Jub XXXVII. 18.