Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE SCHEPPING. 23 I

en nóg minder de met de overige geheele natuur harraonieerende menigvuldigheid , ook niet voortbrengen. Blinde gistingen, aantrekkende en terugftootende krachten, oorfprongklyke vormingen, of welke andere tegenftrydige voortbrengfelen men zich zou mogen in de gedachten haaien, zyn fraaije en nietsverklaarende fpeeltuigen voor de verbeelding. Onbepaalde almagt en wysheid van den Schepper, in wiens onëindig verftand de waereld, welke Hy fcheppen wilde, van eeuwigheid tegenwoordig was, die almagt en wysheid zyn de eenige grond waarop de navorfchende reden haare gerustftelling vind. — Op het woord van deeze Almagt, beginnen ontelbaare geflachten van fchepfelen in de natuur te leeven; het geeft aan ieder gcfiacht, van den naide (*) af

tot

(*) Naide, in hetlatyn, Niis, ook, Nais Muilen, is een drandgelykende kleine platte waterworm , wien deeze byzonderheid eigen is, dat, in zyne aebterfte, of laatfte geleding, de jongen zich ontwikkelen, doch, na hunne ontwikkeling, dikwerf ten getalle van drie, vier, en meerder, aan de moeder blyven vasthangen, en allen door den mond van die moeder hun voedfel trekken. Uit den eerden jongen, nog aan de moeder vastzittende, fpruit.of ontwikkelt, zich de tweede,uit deezen weder de derde, enz; zodat veeltyds de eetende moeder, met haare geheele nakomelingfchap, tot in het derde en vierde lid, maar één ligchaam uitmaakt, dat flechts één' mond cn ééne achterfle geleding heeft. By reaumür P 4 en

Sluiten