is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den val. 33I

het gantfche menfchelyke gedacht had verfpreid, dechts een enkel volkaan de genaderyke werkingen van deeze verlosdng deel zou hebben. Volgens de natuur der genade, moest zy uitgebreider van werking dan de zonde zyn. En dewyl de verlosdng, door de volmaakte gehoorzaamheid van Christus en zyne vernedering bewerkt, niet alleen van de ftraf der zonde bevryd, maar ook de krachten tot eene nieuwe en waare gerechtigheid des levens weder uitdeelt; zo moesten ook, noodwendig, zonder onderfcheid, alle menfchen, die gezondigd hebben , deelgenooten deezer algemeene genade weezen (*).

Maar, dit is ook het alles wat de apostel met deeze zyne vergelyking wil bewyzen. Zyne bedoeling, gelyk men duidelyk bemerkt, is hier in 't geheel niet, eene naauwkeurige vergelyking tusfchen adam en den Verlosfer te maaken, en uit de verlosdng de manier te verklaaren hoe de zonde en de dood van adam zich verfpreid hebben; ook niet, dat God adam, dewyl hy de damvader der menfchen was, tot een hoofd des verbonds gemaakt, en, uit dien hoofde, zyne ongehoorzaamheid aan zyne gantfche nakomelingfchap toegerekend zou hebben; nog evenzomin, dat de zonde en de dood daarom zo algemeen zouden zyn geworden, dewyl alle zyne nakomelingen, volgens het in hem ingebeelde bedaan, aan

(*) Rsm. V. 15. 16, 17.