Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN VAL. gjl

overwinning op de heerfchende hartstochten wierd verëischt? Welk een vader, hoe verdorven hyzelf ook zy, wenscht niet, dat zyne kinders goed en deugdzaam mogen weezen?— Alle verblinding heeft haar begin by de aangeftookte hartstocht; en echter kan zy by den zondaar dien hoogen graad niet bereiken , dat hy, in ftille uuren, zyn wanbedryf niet met fchaamte en berouw zou erkennen; dat hy de haatelyke gedaante van hetzelve niet voor zich zou trachten te verbergen, zich niet daarover zou zoeken te ontfchuldigen, en zo menigwerf hy op zichzelven zegepraalde, hy niet eene tevredenheid by zich zou gevoelen. Zelfs kan de grootfte booswicht dit gevoel niet zodanig by zich verdooven, dat hy niet liever zou wenfehen zyne neiging zonder misdryf te kunnen vervullen. De roover, door luiheid en weelde tot roofzucht aangedreven, zou het voordeel, welk hy zoekt, liever altoos door een gelukkig lot willen verkrygen; indien hy moordgeweer by zich heeft, en wreedheden begaat, is het enkel uit angst tot eigene veiligheid. Ja, wanneer de zondaar, in de grootheid zyns vervals, (den hoogften graad van verftokking zondere ik uit,) zich op zyn misdryf beroemt, gefchied zulks altyd onder den fchyn van eene zekere loosheid, van eenen grooter moed, ofwel van een fchynbaar voorrecht , waardoor hy het ftrafwaardige, of het fchandelyke van de ondeugd, voor de oogen van

zich-

Sluiten