is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moses. 441

zouden, had God hen reeds in hunne ftamvaderen een eigendom beftemd;zy namen het in bezie onder zyne byzondere befcherming; de gantfche inrichting van den Godsdienst en den ftaat was op de buitengewoonfte wyze van God bevestigd, en wierd, bygevolg, ten éénemaale naar het Godlyke voorfchrift beftuurd; daarenboven waren de Ifraëlieten, zo lang zy hun-' nen God getrouw zouden blyven, van zyne byzondere befcherming verzekerd ; en dewyl zy tevens onder alle nabuurige bekende ftaaten den eenigen ftaat uitmaakten, in welken dees God , zonder mindergoden , 'alléén als de eenige God aangebeden wierd , zo konmoses, om hen des te meer van de afgodery. te wederhouden, en hen voor zyne inftelling een' des te grooter eerbied in te drukken, hen ook niet gewigtig genoeg inprenten, dat alle andere volken zich flechts ingebeelde valfche Goden tot hunne befchermgoden hadden ver-, kozen, maar dat dees eenige God en Schepper der waereld hun Regent en Befchermgod was. VVyders wierd dc hutte des ftichts voor de eigenlyke wooning van dien God , en de wet voor zyn duurzaam orakel gehouden ; alles wat voor, of in, deeze heilige tent gebeurde, wierd. aangezien , als in de tegenwoordigheid van God, of voor den Heere, te gefchieden, en alles wat vo'gens de wet verordend en verricht wierd , als op onmiddelbaar Godlyk bette! verordend; derhalve heeft dit, misfchien, Ee 5 nie.