Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Eirfte Afdeeling

dienst gedicht, en, met hulp van zyne aanhangers, Arabien onder de knie gebracht. Onder zyne opvol- ' gers werdt Damaskus. Feniciën, Mefopotaéi:n\ Syriën, Perficn, Egyplen, de gantfche kust van Afi'.n, Siciliën, Sardiniën, Korfika, en het grdötfte gedeelte van Spanjen door de Saraceenen overltroomd. Doch in het midden der achtfte eeuw werdt dit groote ryk in verfcheiden Kaliffchappen verdeeld , en hoe meer hunne magt toenam, des te grooter werdt het getal van zoodanige byzondere Vorlkn, welke gedeelteiyke Kalifen, gedeeltelyk Sultans genoemd werden. Niet lang daarna kwamen de Turken te voorfchyn, en veroverden de gewesten-, welke hedendaagsch geörgiën, Turkomanniën , en Diarbek genoemd worden , vervolgends verëenigden zy zich met de Saraceenen, en namen den Muhamedaanfdien Godsdienst aan; en van dezen tyd af kwam de naam van Turken meer in gebruik.

Wanneer op het einde der dertiende eeuw, Aladin , Sultan van , Cogni, overleedt, kwam zyn ryk onder de magt van eenen Turkfchen Vorst, met naame Osman, die te vooren een Bevelhebber van Aladin geweest was. Deze kan als de ftichter van het Turkfche Ryk worden aangemerkt , gelyk het ook naar hem het Osmannifche Ryk genoemd wordt. Deze Osman vergenoegde zich niet met het bezit van het gebied van Cogni , maar ontnam ook aan het Griekfche Keizerryk veele plaatzen in Klein-AfiJn , onder anderen ook Brpjja of Burfa , alwaar zyn zoon en opvolger , Orchan (eigenlyk Urkhan ,) die het

be-

Sluiten