is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwste berichten van het Turksche ryk, een handboek voor onkundigen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godsdienflige en zedeïyke gefleldheid. 87

onderwys der jeugd Lu den Godsdienst en in de Wetten : in anderen Hospitaalen voor kranten en armen, en tot onthaal der Pelgrims , die uit alle gewesten van het Turkfche Ryk komen , om de Keizerlyke Moskeeën, te Konflantinopolen te bezoeken. Derzelver inkomften zyn op generlei wyze noch evenredig noch zeker, nademaal fommigen"van jaargelden van den grooten Heer afhangen, of van contributiën van het volk, en anderen van Landeryën van Dorpen of geheele Provintiën. De bcwooners der plaatzen , welke van de Producten van hunne Landeryën het hunne moeten opbrengen tot onderhoud der Moskeeën , genieten groote Privilegiën , onder welken zich ook één bevindt, uit hoofde van het welk zy van inkwartieringen van Soldaaten , of van ander volk, dat in den dienst van den Vorst is, bcvryd zyn. Om de gantfche waarde van dit voorrecht te bevroeden, moet men aanmerken, dat dc Soldaaten cn andere Perfooncn, die in dienst van den grooten Heer zyn, zeer talryk zyn, en byna altyd in beweeging, zoo dat zy het Land uitmergelen, daar hun togt doorgaat; alzoo zy zeer lastig zyn, en bykans even ééns, als de Vorst zelf, behandeld willen wezen.

De Moskeeën door byzondere Perfoonen gefticht, kunnen deze voorrechten niet fchenken , omdat zy geene inkomften hebben, die van Landeryën komen. Alle derzelver inkomften beftaan in interesfen van uitgezet geld, welke ach tien per cent bedragen , een voorrecht, welk alleen aan de Moskeeën en aan de jooden toekomt, alzoo de Muhamedaanfche Wetten F 4 op