is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over Gods laatste einde in de schepping der weereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn" dé Schepping der Weereld." i;i

woorden, hunne dwaaling onder het oog, en onderrecht hen, dat dit groote doeleinde van den Godsdienst, op die wijze niet te bereiken was, maar wel door het offeren van de meer geestlijke offeranden, van lof, en eenen heiligen wandel.

Eindelijk. De woorden des Apostels, in i Korinthen VL: 20, verdiénen eene bezondere opmerking. Want gij zijt duur gekocht, zoo verheerlijkt dan God in uw ligchaam en \in uwen geest, welken Godes zijn. Hier koomt de verheerlijking van God niet flegts voor, als hoofdzaaklijk in zich bevattende het einde van dien Godsdienst, welke het doel was van onze verlosfing door Christus. Maar ik wilde hier verder aanmerken , dat de Apostel in deeze plaats dus redeneert: Dat nademaalwij niet onzes zeiven zijn, maar voor God gekocht zijn, omzijn eigendom te weezen, wij derhalven niet handelen moeten, als of we onzes zeiven waren, maar als Gode toebehoorende; en dat wij onze ligchaamsleden, en de vermogens onzer ziel, niet moeten gebruiken voor onszelven, als of wij onszelven bedoelden, maar voor God, zoodat we Hem tot ons doeleinde ftellen. De wijze, op welke wij God tot ons einde ftellen moeten, drukt de Apostel dus uit, dat wij Gods eer en heerlijkheid ftellen moeten tot ons einde: Zoo verheerlijkt dan God in uw ligchaam en in uwen geest, welken Godes zijn. —• Hier tegen'kan men niet voorwenden, dat offchoon de Christenen waarlijk verpligt zijn God tot hun einde te ftellen, zulks echter alleen is aantemerken in den zin vaneen ondergefchikt einde, dienst-.

baar