is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XVII{de.} deel [...]. Behelzende de historie van Algiers, Tunis, Tripoli en Barca; benevens die van [...] Malta.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan TUNIS. 245

alleen in fterkte en vermogen, maar hunne foldaaten en matroozen zyn krygshaftiger, kloeker en onverzaagder; en, door hun losbandig gedrag, hebben zy hun zulk eenen fchrik aangejaagd, dat zy zich ver genoegen met het houden van een waakend oog over1 dezelve, zonder eenen ftap te durven doen, die hen zou kunnen gaande maaken , veel min aan zo eene woeste, fchraapzuchtige en geduchte Natie een voorwendzel te geeven tot het doen van eenen inval Immers blykt het, uit het geen wy gezien hebben in hetlaatfte gedeelte van hunne Historie, dat het hunne beftendige ftaatkunde geweest is, verdeeldheden te Itooken, invloed te hebben op nieuwe verkiezingen, zomtyds zelf om eenigen hunner Beys af te zetten. Van den andéren kant, wanneer zy het geraaden gevonden hebben, openlyk met hun te breeken, 't zy met of tegen regt, lieten zy nooit na, hunne uitge. hongerde troepen te zenden om hunne landen te verwoesten ; de waardigfte goederen wegtevoeren, en 't geen ze niet konden medeneemen te vernielen Om deeze redenen is 't het belang der Tmttaanfche Beys, een genoegzaam getal Renegaaten in foldy te houden, wier fortuin, geheellyk van hun afhangende, diensvolgens vordert, getrouwer en waakzaamer te zyn ter voorkoominge, dat de Arabifche Cheyks geen geheim verftand houden, of in eenige verbintenis met de Algierynen treeden; in goed verftand te leeven met den Bey van Conftantina: want niet langer dan zy elkander getrouw zyn, en zich voorzigtig gedraagen, kunnen ze beftand zyn tegen Algiers; de vriendfchap der Engeljchm en Franfchen aan te kweeken, niet alleen uit hoofde van hunnen voordeeligen handel met dezelve, maar inzonderheid van wegen de oorlogsbehoeften!

worden ^ *°°X ^™ bdde Natien voorzien

3 Het

XIX.

boek.

iv. 400FDST, 1. AF».