is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XVII{de.} deel [...]. Behelzende de historie van Algiers, Tunis, Tripoli en Barca; benevens die van [...] Malta.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van TUNIS. 247

Veel geringer is insgelyks hunne fchecpsmagt, dan men van zo eene handeldryvende Zeemogendheid zou mogen verwagten. Aan de Regeering behooren flegts vier fchepen, flegt toegetakeld; het grootfle voert flegts veertig ftukken. Wyders zyn 'er dertig Galjooten, voerende van twintig tot honderdtwintig man. Gemeenlyk ftaan ze onder 't bevel van eenen Renegaat, en zyn bemand deels met Renegaaten, deels met lurken en Couloglies. De Christen flaaven doen bet fcheepswerk, en de Turken vegten. De vier groote fchepen , welke tweemaal 's jaars op een kruistogt uitzeilen, worden door den Bey voorzien' van oly, boter, azyn en hard brood; doch dewyl deeze voorraad niet toereikende is, vermeerderen de Kapiteinen, voor twee Piasters van eiken Turk, die leevensmiddelen tot eene zekere hoeveelheid, voor 'r meest voor veertig of vyftig dagen. Nog andere Galjooten worden uitgerust door byzondere Reeders, die op eigen kosten den kruistogt doen, het fcheepsvolk betaalen, en andere kosten draagen; zy hebben den eigendom van de genomen pryzen, uitgezonderd de aandeelen, welke de Bey aan zich behoudt. (/;)

Wanneer een der Landsfchepen eenen prys op brengt, koomt, na aftrek der fcheepskosten, het hok/ van het fchip en de helft der laadinge aan den Bey;1 de andere helft wordt verdeeld onder den Kapitein en het bootsvolk. Wat aangaat de flaaven, behalvenzyne helft, geniet de Bey het.voorregt, de overige voor honderd piasters ieder te kunnen koopen; zelden mist het of hy neemt drie- of vierhonderd voor die fomme; de tiende man behoort aan den Divan.

Wanneer een Christen koopvaardyvaarder op de Ree koomt, hyst hy zyne vlag op, en groet het^

Kasteel

rby Grammay. Marmol. Davity.

XIX.

boek* IV.

HOOFDST. 11. AFD

Ver de e'ng der 'ryzen.

Behan*

iting