Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 51*

kasteel icheen hem alleen de verovering te verzekeren, en, welk eenaffchrikkende arbeid hier toe zichtbaar vereischl werd, hij liet terftond dit werk aanvaarden , en het zelve, door de mijners telkens door anderen te laten vervangen, bij nacht zoo wel, als bij dag, onophoudelijk voordzetten.

Na het gelukkig volvoeren van dil werk zich zeker genoeg meester ziende van eene ftad, welker buit verre over treffen zou alle de fchatten , dien de Romeinen in alle hunne voorige oorlogen ooit hadden te zamen gebragt, vervoegde hij zich in gefchrift bij den Raad. om denzelven hier van kennis te geven en tevens om last te vragen, hoedanig hij mei dien ongemeenen buit handelen moest. — Een gedrag, waaraan de voorzichtigheic des DiEtators ongetwijfeld geen mindei deel had, dan zijne befcheidenheid: wijl hei misnoegen des krijgsvolks hem over 't hooft hing, wanneer hij, op eigen gezag, zull< eenen buit niet geheel aan deszelfs plunderzucht mogt overlaten, en wijl de ongunst van den Raad hem te wachten ftond.

wan

BOEK VIII. HOOFDST.

J. voor C

393J. van R.

359-

Overleg overde ver; deeling van den aanftaanden Feji' fcben buit.

X

I

Sluiten