Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 515

nu alle de ftraaten der ftad. Hier drongen ganfche keurbenden de geopende poorten in; daar klommen eindelooze reien de ver-H' latene wallen op; in weinig tijds was de^' geheele ftad van krijgsvolk opgepropt, enj. ftroomde het bloed der woedende ftrijders langs alle de wegen. Na het vellen van ganfche ftapels van lijken werd de moord zelf moede, en luisterde men naar het bevel van camillus, om de vuisten met geen weerloos bloed te bezoedelen. — Nu had de flagting een einde, en kreeg de plunderende verwoesting eene beurt. —— Camillus zag dezelve meteen getroffen hart aan, zijn heldenoog ftortte traanen bij dit ijslijke tooneel van jammer en ellende, en voor de overmaat zijner eigene overwinning beevende, hief hij zijne handen ten hemel, onder het uiten dezer bede : ,, misgunt een God of mensch dit overgroot geluk aan mij of aan mijn Volk, die wangunst treffe mij, en 't minst mijn Vaderland!" Zich volgends Romeinsch gebruik, na het doen dezer bede, willende omkeeren, ftruikelde en viel hij ter aarde, waar in het bijgeloof, hetwelk immer op voorbeduidzels aast, het voorteeken van zijnen Kk 2 ftaat-

11.

BOEK

VUI.

)OFDST.

voor C.

393 van R.

359.

Sluiten