Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 )

Appél in 't jaar 1727 uitgegeven, bladz; 4. aldus van de afverginge van het Foimulier gefprokens

't Is een afverginge die vrugteloos is, aange,, zien men nu zedert by na 80 jaaren (zeg nu „ zedert meer dan hondert en dertig jaaren) niet

een eenig mensch gevonden heeft, dien men ,, door dit middel zou overtuigt hebben, van aan ,, eenig gedoemt Leerfluk pligtig te zyn i en aange-

zien het eene ongehoorde zaak in Gods Kerk ,, is, een Formulier te gebruiken, om door elk

een te doen doemen eene doolinge, die vannie„ mand goedgekeurt word. -

,, 't Is een afverginge, die bekwaam is om de „ confeientien te ontroeren, door eenen fchrik„ baaren eed.

,, 't Is een afverginge daar geen voorbeeld van ,, te vinden is, voor zoo veel men ze Uitftrekt „ tot zulke Perfoonen, welker jaaren, Sexe, „ ftaat, onkunde, hen moeiten bevryden, voor „ dusdaanige inquifitie.

„ 't Is een afverginge, bekwaam om het Volk ,, gaande te maaken teegen de voorvcgters deralou-

de Leere,en om de gemoederen op te hitzen door „ de Inbeeldinge van eene gewaande Secte , daar ,, nogthans metter daad geen voorftanders of aan„ hangers der gedoemde doolinge ergens te vin„ den zyn.

„ 't Is eindelyk een afverginge, die aan niemand voordeelig is , dan aan de beflryders der daadwerkende genaade, (namelyk de Jefuiten.") 't Is nu die fchim of dat Spook van zogenaamde Janfenisterye, 't welk de Paus Clemens de XIV. bedektelyk heeft aangetast, zonder het zelfde of het Formulier te noemen; met de Jefuiten Auteuren te noemen, van alle die twisten, oneenigheden, oproeren , Kerkvervolgingen , daar hy in zyne Bulle van de uitroejinge der Sociëteit vanfpreekt, en daar wy zoo aanftonds van gefproken hebben. Inderdaad: als de Jefuiten Auteurs zyn, van

al-

Sluiten