Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, datDuitfche Burgers niet gelyk het gemeen te j4ntvjerpen, tot de utterfle ra^erny vervallen, of om gelyk de Parysfche Viswyven tot werktuigen te ftrekken, om de verkeerdfte Vryheidsbegrippen tot- een dryfveer van het geheele Staatsgeiiel vast te {teilen.

Niemand ial met den Schryver der vorige periode, het gevoel der menscbheid zo zeer gdmiord en den, dorst naar waare Vryhei-1— die natuurlyke drift der mertfehen, en dat groote plan tot hunnen bloei en'welvaard —wélke de voornaamlre trek in-het karacter der oude Daitfch^rs uitmaakte — zo zeer gelescht houden, — dat dit volk ln :,et tegenwoordig gunffiy; tydfHp voor de tóen* fchclyke rechten , met Paryfche Poppen zoude ipeel,.n, in praats'van de midueleu aan te vatten, tot de heriLUing der Burgerrechten en aloude C>;n{litu;ie, welken bun verbeteringen cf door den Keizer en bet Ryk gemaakt, of door anderen voorgtjlcg<fnt zelfs aan de hand geeven.

Volgens het melden van het Politiek Jour naai en andere openlykeGefchriften, is hét afzicht vanher hoö'ge ()p:'icrhoofd des Ilyks en der Kreits-beibjiirci.de Vorsten, byzonder in den Neder-Rhyn"VVest'plja.'.lfclien Kreits daar heen gericht, om vslftrtkt niei te gedogen, dat inde aloude Confiitutie des Lands geen ae mtnfte verandering plaats 'hebbe, en clie daar op doelende onderneemingen met alle magt ts keeren.

Daar nu de Keizer en de overige Vorsten van hunne Ondertiaanen verwachten, dat zy zich geen eigendunklyke inbreuken op 's Lands1 Wetten zullen aanmatigen, — zo is het zeker vertrouwen der Ingezeetenen, dat hunne Regenten de onwaarachtige en onbillyke vooriLliingen, fhynende met het waar belang hunner ünderdaanen, en de ' ■ , " of*

Sluiten