Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(34)

ren is berekend, zyn de zoodanige, voor welke de verfchillende Goederen op eetiige der laatfte Compagnies verkoopingen, door een genomen, zyn verkogt geworden, met uitzondering echter van fommige artikelen, van welke men de pryzen, uit hoofde van de meerderequantiteiten, welke hadden kunnen verkogt worden, aanzienlyk verminderd heeft, als van de Koffy, Suiker, Noten-muscaten en de Fouly.

Volgens die berekening dan: bedraagt de waarde der ladingen van de Schepen de Nagelboom, Enckhuyfer Maagd, de Schelde , Blitterswyk, Delft en de Africaan, een fom van ƒ 6405507. alle welke Schepen voor 't Retour van 1704 gedestilleerd, in September van dat Jaar in Engeland zyn gearriveerd, en aldaar vervolgens in beflag genomen.

Tot het zelfde Retour hebben behoord het Chinafche Schip Zuiderburg en het Bataviafche Schip de Phoenecier, zynde het eerfte in January 1795 in Ierland binnen gekomen, en aldaar mede in beflag genomen; terwyl het tweede, in February in Lisfabon binnen is geloopen, van welke twee Schepen wy de Carga's niet hebben ontfangen; dan, daar deze Schepen zyn van 't zelfde Retour, als de hier boven genoemde en van dezelfde grootte, zoo kunnen wy veilig de waaide hunner ladingen gelyk ftellen aan een der Chinafche of Ba-

Sluiten