Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0 * DE VOORRECHTEN VAN

gcheele weldaadïge Schepping, en deszelfs weïdaadige Schepper, werkzaam was l

Kan men uit deezen geduchten, Goddelyken , toeftel iets minder verwachten, dan 'er voorfpeld was; dat, namentlyk , dit Kind groot zoude zyn, een Propheet, ja Zoon des Allerhoogften genaamd worden, dat het groote blydfchap over alle Volkeren brengen zoude, dat het de Zaligmaaker der Waereld zoude zyn, dat het Vreed'e op Aarde zoude brengen, en het Welbehaagen Gods, in het Menfchelyk gedacht,, verzeekeren zoude.-

Tot biertoe fpraken wy echter nog maar van de vroege, en menigvuldige herhaalde, Voorzeggingen, aangaande den Grondlegger van het Christendom, en van de Wonderen, die zyne Geboorte en Kindsheid verzelderi. In HemZeh ve, zagen wy nog niets dan een zwak, teder en hulpeloos Kind, volmaakt gelyk aan allen, die van Vrouwen gebooren zyn. Daar was nog geen gedaante, noch heerlykheid aan Hem , om Hem, boven anderen, te begeeren; en van zyne opvoeding had men eerder de flïlle Vroomheid van een Burger, die, in zyne eenvoudigheid, naar' 't voorfchrift der Goddelyke Wetten leeft, dan de Wysbegeerte van een Hervormer der Natie, en het vernuft eens Uitvinders van eenen nieuwen Godsdienst , te verwachten.'

Wy

Sluiten