Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 BE VOORRECHTEN VAN

te durven byzonder zyn, in alle die gevallen, daar de byzonderheid een deugd is.

De Godsdienst zal u, in ieder gevaarlyk gezelfchap, mee overreeding, toeroepen: „ Word „ geen Dienaars van Menfchen! In het midden „ van eene algemeene zedenloosheid, word dee,, zer Waereld niet gelykvormig. By iedere. „ opkoomende zondige begeerlykheid , wanv dek naar den Geest, en volbrengt de begcer„ lykheden des Vlee^fches niet!"

De Godsdienst zal u het recht genot van allen Aardfchen voorfpoed, volkoomen vergoeding. Voor allen Aardfchen teegenfpoed, kracht en troost in lyden fchenken, en altoos in alle gevallen , zaligmaaken in de hoope des Eeuwigen Leevens.

Daar kunnen, daar zullen hoogstwaarfchyn-. lyk, dagen koomen, daar kunnen omftandigheden in uw leeven voorvallen, waarin gy, zon-, derden Godsdienst, alles reddeloos zult vinden; waarin gy, zonder den Godsdienst, de aller-

rampzaligfte van Gods Schepfelèn zyn zult.

Doch, door Hem onderfteund, door Hem aangevuurd, zult gy, in die dagen, en door die, omftandigheden , uwen geheelen aanleg zien ontwikkelen, alle de in u gelegde vermoogens zien opgeroepen, en de gchecle voortreflykheid der Menfchelyke natuur, van uwe natuur, tot ver-

baa-

Sluiten