Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

473

dogter van eenen aanzienlijken Romein sp. lucretius, was zijne gade. Haare bevalligheid evenaarde haare fchoon-1 heid , en de edele verdienften van haar deugdzaam hart (tonden gelijk met de uitmuntende bekoorlijkheden van haar evenredigen leest. Haar zedig oog kluisterde de driften, welken haare fchoonheid wekte ; haar nedrig hart koos de ftille genoegens van een huislijk geluk ver boven het eergierig vermaak van elders met haare voorrechten te fchitteren ; en was , hoe toegevend en minzaam in alles, alleen onverwinlijk ftreng in haare huuwlijks trouw. Haar echtgenoot kende en waardeerde haare verdienften. Met zoo veel eerbied als hij dezen achtte, met evenveel vervoering beminde hij haar perzoon. Zijn hart gevoelde wederkeerig al het geluk van haar bezit, en zijn mond kon niet nalaten', overal dankbaar het heil zijner dagen te roemen.

Aan het gastmaal van sextus bragt men dit onderwerp ter baan. Het zij toe-^ vallig, het zij met opzet, om met de ver-e tukking van collatinus te fchert-" zen, prees de een en ander zijne eigen Gg 5 echt-

L

BOEK

VII.

IOOFDST.

Wedrtrijd jn verbeiden:htgenoon.

Sluiten