Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 483

Rome's inwendige rust leed in het zelv£ daadlijker last door het gedrag der beide Schatmeesteren app. claudius er c. plautius, en wel inzonderheic van den eerften. Deze man, die in alles , wat de Romeinfche rechtsgeleerdheid van dien tijd aanging, in de allerhoogfte achting ftond CO en door de lofrijke werken, welken hij in zijne tegenwoordige bediening aanlegde, zijnen naam tot op dezen dag toe vereeuwigd heeft, gelijk wij onmiddelijk hierna zullen boeken, bezat echter een charakter, het welk hem in de oogen zijner tijdgenooten en vooral bij de luiden van zijnen hoogen rang in Rome zeer ongezien moest maaken. De fchatting van Rome's burgers verricht, en bij dezelve verfcheidene voornaame mannen met eene groote ftrengheid uit den Raad gezet hebbende, vulde hij derzelver plaatzen niet flechts aan met luiden uit den burgerftand, die reeds lang tot deze eerwaardige Vergadering waren toegelaten , maar zelfs met menfehen, wier ouderen vrijgemaakte flaaven geweest waren. Het Godsdienftige zelfs, waar in het

bijCO Terrasson Hifi. de la Jurispr. Rom. p. 227. Hh 5

nr.

BOEK III. HOOFDST.

]. voor C

3 1 o ■ J. van R.

442.

Onrust te Rome door

Schatmeei^ ters veroorzaakt

Sluiten