is toegevoegd aan uw favorieten.

Anna.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?i<§ A N N A.

zo kwaad, dat hij maar wenschte, dat hij uit het huls was, en, uit vrees voor zijne perfoonlijke veiligheid, alle hoop op toekomende voordeelen liet vaaren: dan, een weinig nadenken aan den eenen, en eenig geduld aan den anderen kant, fielden beiden in ftaat,

om zich over hunne gevoelens te verklaaren.

Lord Sutton maakte eene verfchooning wegens zijne drift, welke bij Dalton gereedlijk werd aangenomen: zij fpraken vervolgens over het geval met eenen gelijken ijver, en men befloot, dat de Lord bij toeval, den volgenden morgen, aan het huis van den Predikant zoude komen, ten einde te beproeven, of hij, door den raad van haare Vrienden onderfteund , Anna konde bewegen, om van haar (legt gedrag te rug tekeeren, of, zo het hiertoe te laat was, om haar voor de verdere rampzalige gevolgen van zulk een affchuuwlijk misdrijf te hoeden.

Lord Sutton ging met alle zijne vriendelijkheid nog verder. De jonge Mevrouw Edwin was eene bekoorlijke Vrouw en verdiende eenbeter lot ^hij had voor haar veel achting: haar voor de grievendefmart, voor de ontdekking van de trouwloosheid van haaren Echtgenoot, te hoeden, en dezen te gelijk de gelegenheid aftefnijden, om zuïk een uitmuntend fehepzel verder te hoonen, was, zo als hij Dalton verzekerde , zijn voornaamfte doel. De loffpraak, wel. ka hij dezer Lady gaf, werd door den Predikant met die flaafiche onderwerping herhaald, welke behoefti-

«9