is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontledende verklaringen van enige psalmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 Ontledende Verklaring

ii. A. k,. » b, 2. AA. 22. ««.. een grote toonmerk* inden «rondreklr, waarby men, een weinig met fyn» amdagt moet ftilftaan; alsof ly feggen willen: wie is Defe? va,, Wien cy met fo veel ophef fpre.kt, en aan Wien gy vorderd, dat wyons onderwerpen lullen; wy hebben nimmer, fdvs niet door gemeen, van Hem gehoord; en geevd dus de verwond-ring van ddè volkeren te kennen wie « Defe Koning der E.,E ? fte grootma» nge Koning, Die bekleed is, met majefteit, en heeilykheid l Een vraag. i. Die voortfpruit uit onwetenbeid : defe, blinde Heidenen kenden den Her* niet, dat Evangelie was hun nooit verkondigd; fy waren, door hunnevalfche Godsdie uften, fo leer verblind, u. En die gedaan kan worden: of met een vvederftreviggenioed, fo ais van Pharao gefegd word, 2 Boei vanMofes, tf. 2. me is de Here, Wiens femme ik gehoorfamen fouaeï Lik kenneden Here niet. Of met een leerbegerig liane, om in de eigenfchappen van deièn Koning, en van Syn Eyk, onderwefen te worden. Ik denke met het eerde; om dat fy daarover met worden beftraft: maar liever het laatde; omdat ie vriendelyk onderwefen worden. • ™

/3@. So is het antwoord: De Here sterk en geweldig: de. H*re. geweli io inden strxdw Dit onderwys, fo als het aan Heidenen gedaan word, is twe-

r, , , . , ,;»-.. aa. Het eerfte lid heeft,, waar-

Wnelykl betrekking op het Koningryk der natuur, om daardoor dat. bhude volk, tot de regte Wnis van de §4e Gods, opteleideu: De Here sterk, en geweldig, i. Wy hadden hier een.ruim veld, indien wy ons wilden uitbreiden, "in de 0veruenking van. die waarheden, welke de Evangelie-boden, aan dit onwetende volk uit het natuut-ligt, groot gedeei-

te,, konden, voorgefteld.hebben , om hen Yo allengskens tot de k ennis van defe» Koning der. ere te brengen, die ni delè korte, woorden liggen, opgelloten. Doch wy fulieu, maar iïkeiyk, een er! kerilukken voordragen, die een aandagug

en geoedeiid Eeier tot meerdere byfónderheden konnen oplef^ *oe.men h JfWmi*» Die, na de betekenis

van. dat woord., yi; tegenftelling van, hunne, gewaande afgoden ia,

de