Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 BYVOEGSELS eb

hoofde van Verdragen met dien Vorst, verpligt waren denzelven , zo hy wierdt aangevallen , byteftaan , en ook, „ in „ cas van nood , aan haare engage„ menttn niet fouden manquseren" Zy gaven van dit fcbryven kennis aan Chesterfield, met verzoek, orn al 't zyne, by zynen Meester, aantewenden, om de zaak in der minne af te doen, en voegden 'er by, dat men 'c verzoek, om eenige Troepes gereed en, ter hulpe, marschvaardig te houden, zonder tydverzuim, naar de orde der Regeeringe, over* weegen zoude. Voorts wierdt een affchrifc van dit befluk gezonden aan 'sLands Gevolmagdgden tot de byeenkomst van Soisfons, die zig,thans ,aan 'c Franfche Hof onthielden; (d) en aan den Ambasfadeur, aan 't zelve Hof, vanHoey, om de gedagten zyner Allerchristelykfte Majefteit, nopens dit werk, te verftaan. Men liet, eindelyk, niet na, by de Staaten der verfchillende Provintien, aan te dringen, om, „ in deezen kommerlyken toefhnd , „ hunnen Afgevaardigden te gelasten , tot „ het neemen van zodanige Refolutien, als 3, de gelegenheid der zaaken en de nood, „ ten beste van het gemeen, zouden koomen „ te vereisfchen (e)."

De Provincie van Holland, die dit, voorloopig, verrigte , ter Generaliteit ,

ter-

(d) Rousset Recucil d'Aétes, Tom. 6. p. a.

(e) Refol. St. Gen. zq Aug. 1729. en Refol. vast Hol'. 3» Aag. en 1 Sept. 17*9. W. 691-693 en 694,

Sluiten